Du leser nå
Kvinner, vin og sang?

Kvinner, vin og sang?

La meg sette på festbremsen umiddelbart: «I framtiden er det heller rødvin enn kamferdrops som vil prege livet til gamle damer. Vi er i ferd med å få en ny generasjon eldre som drikker altfor mye. Mange 50-70-åringer drikker nå en halvflaske vin mange ganger i uken. Særlig stor er økningen i alkoholkonsum blant kvinner.»

Disse linjene er ikke hentet fra en kristen avholdstale på Evangeliesenterets landsstevne. Informasjonen finner vi i en norsk studie om Livsløp, aldring og generasjon (NorLAG), hvor forskere har fulgt vel 3.500 personer over 40 år over en femårsperiode.

Økt alkoholmisbruk

Alkoholmisbruket blant kvinner har økt betydelig de siste tiårene. Forskning viser at det tar kortere tid før det utvikles alkoholavhengighet hos kvinner enn hos menn, og kortere tid før det oppstår helseskader. Kvinner som daglig drikker to glass vin eller mer, risikerer å utvikle et alkoholproblem. Daglig alkoholdrikking kan også være et problem i seg selv.

En tidligere studie viste nemlig at de fleste drikker langt mer enn de er klar over, selv om de anser seg selv som «moderate alkoholdrikkere». Andre studier viser i tillegg at flere kvinner enn menn dør som følge av alkoholmisbruk. Selv om de færreste vil utvikle alkoholproblemer, vil vi med så høye andeler av storkonsumenter trolig også få en bekymringsfull økning i alkoholrelaterte skader. Det kan bli en utfordring for fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Alkohol er dessuten kreftfremkallende. Forskning viser at selv et lavt alkoholforbruk gir økt kreftrisiko. Enkelte mener at forestillingen om at vin er sunt, har vært en viktig årsak til den store økningen av drikking blant kvinner. Problemet er bare at det ikke er sant.

Diffuse grenser

Måtehold er bra, hevder mange. Jesus gjorde vann til vin. Vin er helsedrikk. Til det vil jeg sitere regjeringens rusmelding: «Grensene mellom måtehold, bruk og misbruk er diffuse og endres i takt med økende alkoholforbruk. Det er vanskelig å sikre seg at måtehold ikke går over i bruk som medfører sykdom og skade både på en selv og andre. Forskning viser at dersom forbruket av alkohol i et samfunn øker, skyver folk grensen for hva de mener er misbruk, foran seg. Det vil si at i et «fuktig» samfunn vil man kunne drikke mye uten at man definerer det som misbruk.

Når flere begynner å drikke, og det drikkes i flere situasjoner, resulterer det i at alle drikker mer. Dermed blir det også flere storforbrukere. Den store økningen storforbrukere forklares med gjensidig påvirkning mellom individer i sosiale nettverk. Storforbrukernes forbruk og deres i mange tilfeller av ødelagte liv blir dermed alles ansvar.

Et hensynsspørsmål

Hvor vil jeg hen? Alkoholbruk er ikke et frelsesspørsmål. Å advare mot alkohol er heller ikke et forsøk på å fordømme eller se ned på dem som velger å drikke. For meg er det et hensynsspørsmål i møte med mennesker som har det vanskelig. Det handler om å leve for noe større enn seg selv. For de som ikke greier å si stopp. For de unge som har blitt såret og preget for livet av foreldrenes rusproblemer. For de som har blitt fri fra et alkoholmisbruk, men som ikke kan føle seg trygge når de kommer inn i et menighetsfellesskap. For meg handler det også om å ha en skjerpet sans og hjerne for de impulser og tanker Gud ønsker å dele med meg.

Den «kultiverte vindrikkingen» og «måteholds-kulturen» vinner innpass i våre kristne miljøer som aldri før. For ikke lenge siden fikk jeg en lang mail fra en bekymret småbarnsmor i en av våre frikirker. Hun var bekymret over å vende tilbake til en menighet hun gikk i som ung, der både lederrådsmedlemmer, ungdomsledere, barnearbeidere og besteforeldregenerasjonen nøt alkohol i sitt private selskapsliv. Hun var lei seg og desillusjonert. Hun tenkte på hvilke rollemodeller barna hennes skulle få.

Å sette andre høyere enn seg selv

Hva med å sette andre høyere enn oss selv? Hva med å avstå fra noe vi ikke selv trenger å avstå fra, for å skape trygge rammer for andre? Hva med å ta et standpunkt som gjør det lettere for neste generasjon å være tydelige? Hva med å være stolte av vårt avholdsstandpunkt? Det skader i alle fall ingen!

Bla til toppen